Tư vấn giáo dục sức khỏe kết hợp Hội đồng người bệnh

Tư vấn giáo dục sức khỏe kết hợp Hội đồng người bệnh

Theo định kỳ, phòng Quản lý chất lượng kết hợp với phòng Điều dưỡng tổ chức hoạt động “Tư vấn giáo dục sức khỏe kết hợp họp Hội đồng người bệnh''.

Xem chi tiết